Chương 1: Ân Khư cổ mộ
Chương 2: Huyễn thi
Chương 3: Biết hổ thẹn
Chương 4: Bôn lôi thiếu nữ
Chương 5: Đấu giá
Chương 6: Tả Đồ
Chương 7: Trư Ấu Điệp
Chương 8: Đường tắt
Chương 9: Tranh giành tước vị
Chương 10: Song đồng đỏ vàng con ngươi
Chương 11: Tước vị chi loạn
Chương 12: Hắn là quỷ
Chương 13: Bức hôn
Chương 14: Sính lễ
Chương 15: Lui địch
Chương 16: Chia của
Chương 17: Bảo khố Luyện Kỹ
Chương 18: Xoa thuốc
Chương 19: Xuất quan
Chương 20: Di Vong Sâm Lâm
Chương 21: Hiệp lực đồng tâm
Chương 22: Này phỉ không phải phỉ
Chương 23: Nhất minh nhất ám
Chương 24: Chính diện giao phong
Chương 25: Đoạn hậu
Chương 26: Đế đô gặp lại
Chương 27: Nhảy núi yêu cầu
Chương 28: Hồ Đản Hương Trấp
Chương 29: Diêm Yêu Tuyết Hồ vương
Chương 30: Lực chiến Hồ Vương
Chương 31: Hộ hoa
Chương 32: Lấy thấp đánh cao
Chương 33: Xin từ biệt
Chương 34: Bồng Lai Tiên khách sạn
Chương 35: Đón tiếp
Chương 36: Nho nhỏ tới chơi
Chương 37: Lên núi săn thú
Chương 38: Giết sói
Chương 39: Xảo trá bắt chẹt
Chương 40: Ba nhà thế lực
Chương 41: Bạch Vũ Sinh
Chương 42: Thiên Đế truyền kỳ
Chương 43: Tử Mị cô cô
Chương 44: Ngươi chết ta cũng chết
Chương 45: Lão tử trộm chết ngươi
Chương 46: Cơ trí thoát thân
Chương 47: Chuộc ta trước tội
Chương 48: Tinh Nguyệt mất tích
Chương 49: Ngự Danh Lâu
Chương 50: Xảo thủ