Chương 1: Học tỷ, hỗ trợ gánh cái bảo đảm đi
Chương 2: Mượn một bước nói chuyện
Chương 3: Cút ra ngoài
Chương 4: 5 Tinh Cấp Thiên Tài Tiêu Ức Tình
Chương 5: Trò gian tìm đường chết
Chương 6: Cứ như vậy thành heo
Chương 7: Vô tâm gây thù hằn địch thành đàn
Chương 8: Mũi vểnh lên trời
Chương 9: Quá kích thích
Chương 10: Cáo Trạng
Chương 11: Vô Tâm Chi Thất
Chương 12: Có chút tổn hại
Chương 13: Cao Cấp Giảng Sư, giết
Chương 14: Liễu Như Yên, Đột Phá
Chương 15: Trắc Thí Sảnh
Chương 16: Chủ Nhiệm cá cược
Chương 17: Vấn Tâm Đài sai lầm?
Chương 18: Yêu Nghiệt
Chương 19: Trả thù lao
Chương 20: Phế vật Giảng Sư
Chương 21: Khí thế không ăn khớp
Chương 22: Muốn đủ nương mới có tiền đồ
Chương 23: Chúng ta sai rồi
Chương 24: Thầy giáo Khảo Hạch
Chương 25: Phương Thiên Thước
Chương 26: Đây là Tẩu Hỏa Nhập Ma
Chương 27: Tĩnh Tâm Đan
Chương 28: Thiết Linh Căn
Chương 29: Hứa Tung
Chương 30: Toả ra sự sống
Chương 31: 2 Tinh Cấp Đan Sư
Chương 32: Thật muốn như vậy phải không
Chương 33: Tĩnh Tâm Đan mở luyện
Chương 34: 1 quyền bạo Đan Lô
Chương 35: Yêu cầu Giám Đan
Chương 36: Nghiệm đan
Chương 37: Hoàn Mỹ Đan Dược Hoàn Mỹ Đột Phá
Chương 38: Mật mưu
Chương 39: Này không công bằng
Chương 40: Ngươi quá tiện
Chương 41: Nhục sinh như nhục sư
Chương 42: Sư Uy Đài mở ra
Chương 43: 1 kiếm giết Lưu Dũng
Chương 44: Học Viện Kinh Tuần
Chương 45: Kim Mao Hùng
Chương 46: Liễu Như Yên đạt được Khế Ước thú
Chương 47: Kim Các Mật Đàm
Chương 48: Kinh Tuần đến rồi
Chương 49: Mắng chết
Chương 50: Thiên Đạo Chi Mâu Chương 50