Bất Hủ Cuồng Thần - Phong Cuồng Tiếu

Bất Hủ Cuồng Thần

Võ đạo thế giới, nguy hiểm trùng điệp, bất hủ vương tọa, càng là dùng máu tươi cùng bạch cốt đúc thành, lại nhìn Trần Tiêu như thế nào đi hướng đỉnh phong!

"Ngươi vì sao giết ta?"

"Ta muốn giết ngươi, có liên quan gì tới ngươi."

Phong Cuồng Tiếu kế « Tuyệt Thế Tà Thần » sau lại dốc hết sức làm, . . .

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Trần Tiêu
Chương 2: Linh Ma
Chương 3: Quyền giết Trương Hổ
Chương 4: Tấn thăng quản sự
Chương 5: Bái sư
Chương 6: Từ Phá chi uy!
Chương 7: Một mai đắc thế!
Chương 8: Đại thù được báo!
Chương 9: Quỷ Linh tông!
Chương 10: Trở về từ cõi chết
Chương 11: Đột phá lục trọng!
Chương 12: Thần Biến môn uy nghiêm!
Chương 13: Kiếm trận khảo hạch!
Chương 14: Rung động toàn trường!
Chương 15: Tĩnh Tâm Cung
Chương 16: Đột phá thất trọng!
Chương 17: Cưỡng ép hợp tác
Chương 18: Nhẫn!
Chương 19: Đột phá bát trọng!
Chương 20: Rửa nhục!
Chương 21: Dưỡng Hồn Công!
Chương 22: Phế tích chi thành
Chương 23: Mã Phong
Chương 24: Huyết thành!
Chương 25: Huyết Cuồng
Chương 26: Lôi Minh Chung
Chương 27: Huyết tế chúng sinh!
Chương 28: Bán!
Chương 29: Tái hiện!
Chương 30: Giang Yên Vân
Chương 31: Phá Hồn Kiếm Khí!
Chương 32: Xem như tâm phúc!
Chương 33: Ma Hồn chi thành!
Chương 34: Âm Thi
Chương 34: Bất khuất!
Chương 36: Tung Hoành!
Chương 37: Thôn Linh
Chương 38: Âm Huyền!
Chương 39: Ba ngàn vạn!
Chương 40: Hồn Năng!
Chương 41: Phân thân!
Chương 42: Tu dưỡng
Chương 43: Thiên Trảm Thiên Đao Khí!
Chương 44: Hoả Vân sơn chi chủ!
Chương 45: Thanh Vân các
Chương 46: Quần Anh điện
Chương 47: Khẩu dụ
Chương 48: Hồn Hiện!
Chương 49: Chấp Pháp cung chi biện
Chương 50: Tinh Thần thạch