Chương 1: Trần Tiêu
Chương 2: Linh Ma
Chương 3: Quyền giết Trương Hổ
Chương 4: Tấn thăng quản sự
Chương 5: Bái sư
Chương 6: Từ Phá chi uy!
Chương 7: Một mai đắc thế!
Chương 8: Đại thù được báo!
Chương 9: Quỷ Linh tông!
Chương 10: Trở về từ cõi chết
Chương 11: Đột phá lục trọng!
Chương 12: Thần Biến môn uy nghiêm!
Chương 13: Kiếm trận khảo hạch!
Chương 14: Rung động toàn trường!
Chương 15: Tĩnh Tâm Cung
Chương 16: Đột phá thất trọng!
Chương 17: Cưỡng ép hợp tác
Chương 18: Nhẫn!
Chương 19: Đột phá bát trọng!
Chương 20: Rửa nhục!
Chương 21: Dưỡng Hồn Công!
Chương 22: Phế tích chi thành
Chương 23: Mã Phong
Chương 24: Huyết thành!
Chương 25: Huyết Cuồng
Chương 26: Lôi Minh Chung
Chương 27: Huyết tế chúng sinh!
Chương 28: Bán!
Chương 29: Tái hiện!
Chương 30: Giang Yên Vân
Chương 31: Phá Hồn Kiếm Khí!
Chương 32: Xem như tâm phúc!
Chương 33: Ma Hồn chi thành!
Chương 34: Âm Thi
Chương 34: Bất khuất!
Chương 36: Tung Hoành!
Chương 37: Thôn Linh
Chương 38: Âm Huyền!
Chương 39: Ba ngàn vạn!
Chương 40: Hồn Năng!
Chương 41: Phân thân!
Chương 42: Tu dưỡng
Chương 43: Thiên Trảm Thiên Đao Khí!
Chương 44: Hoả Vân sơn chi chủ!
Chương 45: Thanh Vân các
Chương 46: Quần Anh điện
Chương 47: Khẩu dụ
Chương 48: Hồn Hiện!
Chương 49: Chấp Pháp cung chi biện
Chương 50: Tinh Thần thạch