Chương 1: Vô Thượng Tông Môn tông chủ! (1)
Chương 2: Thanh thế to lớn đột phá! (2)
Chương 3: Làm sao thu được đồ đệ?! (3)
Chương 4: Vô Thượng Tông Môn hôm nay thu đồ đệ! (4)
Chương 5: Một kiếm đánh bại, người tiếp theo! (5)
Chương 6: Ai có thể tiếp ta một kiếm! (6)
Chương 7: Đều muốn bái nhập Vô Thượng Tông Môn! (7)
Chương 8: Tư chất tu luyện, tuyệt hảo!! (8)
Chương 9: Lạc Tiêm Nhi, bái nhập tông môn! (9)
Chương 10: Huyền Băng Kiếm Thể, niềm vui ngoài ý muốn! (10)
Chương 11: Hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, khen thưởng! (1/5)
Chương 12: Lạc Tiêm Nhi nghịch thiên thăng cấp! (2/5)
Chương 13: Lĩnh ngộ một thành kiếm ý lĩnh vực! (3/5)
Chương 14: Lạc Tiêm Nhi đột phá Tiên Thiên! (4/5)
Chương 15: Tam đại gia tộc bài danh chiến! (5/5)
Chương 16: Bài danh chiến đột nhiên xảy ra dị biến! (1/5)
Chương 17: Chu gia bại bại bại bại bại! (2/5)
Chương 18: Ta Vô Thượng Tông Môn phụ thuộc thế gia! (3/5)
Chương 19: Chờ một chút, Lạc Tiêm Nhi còn chưa xuất thủ! (4/5)
Chương 20: Sư đồ lạ thường nhất trí! (5/5)
Chương 21: Lạc Tiêm Nhi quét ngang Lâu gia! (6/5)
Chương 22: Hỏi qua Vô Thượng Tông Môn sao! (1/5)
Chương 23: Ta sẽ nói, ngươi là cái thá gì! (2/5)
Chương 24: Nàng chết, ngươi cũng chết! (3/5)
Chương 25: Lúc nào đến phiên ngươi xen vào! (4/5)
Chương 26: Mười cái người hộ đạo cũng không được! (5/5)
Chương 27: Ngươi có thể làm khó dễ được ta!? (6/5)
Chương 28: Đây mới là Thiên Hạ Vô Song! (1/5)
Chương 29: Nhân Hoàng hư ảnh? Chém!! (2/5)
Chương 30: Một hệ liệt khen thưởng phát xuống! (3/5)
Chương 31: Nhân Hoàng hạ chỉ, không cứu!! (4/5)
Chương 32: Thánh Thành trở thành phụ thuộc thành trì! (5/5)
Chương 33: Bổn tọa nói, hắn chạy không thoát!
Chương 34: Nhiệm vụ mới, thu phục Đại Quân vương triều!
Chương 35: Một đường truy sát ba vạn dặm!
Chương 36: Tốt, hiện tại không còn cấm bay!
Chương 37: Đối kháng toàn bộ Đại Quân vương triều!?
Chương 38: Một kiếm chặt đứt nửa cái thành trì!
Chương 39: Bổn tọa nói chuyện nói lời giữ lời!
Chương 40: Phụ thuộc ta Vô Thượng Tông Môn!
Chương 41: Chiếu cáo thiên hạ, phụ thuộc vương triều!
Chương 42: Vô Thượng Tông Môn thành cửu phẩm!!
Chương 43: Bắt đầu chọn lựa đồ đệ mới!
Chương 44: Thánh Nhân chuyển thế, Quân Niếp Niếp!
Chương 45: Chiếu cáo thiên hạ, cửu phẩm tông môn!
Chương 46: Quân Niếp Niếp hai trọng nhân cách!
Chương 47: Thánh Nhân chuyển thế, khủng bố như vậy!
Chương 48: Vô Thượng Tông Môn biến đổi lớn!
Chương 49: Đặc thù gia trì hiệu quả!
Chương 50: Thiên Huyễn Cung, hạ pháp chỉ!