Chương 1: Thái âm luyện hình
Chương 2: Không mở miệng được Đạo Đức Kinh
Chương 3: Không thể khinh nhờn
Chương 4: Đánh lửa
Chương 5: Trời trong một tiếng sét đùng đoàng vang, đại thiên thế giới từ đó mới
Chương 6: Chế tác thịt khô, tên ta Bàn Cổ
Chương 7: Thiết Tuyến Thảo
Chương 8: Hỏa cầu trên trời rơi xuống
Chương 9: Ngư yêu
Chương 10: Chế tác dây thừng, Thái Âm Thái Dương
Chương 11: Cạm bẫy
Chương 12: Lâm Uyên kết lưới, Thiên Đạo thuế biến
Chương 13: Lưới trời lồng lộng
Chương 14: Săn Hùng Bi
Chương 15: Mười tám thái tử
Chương 16: Bắt được ngư yêu
Chương 17: Chết biệt khuất
Chương 18: Được long châu, Thiên Võng biến
Chương 19: Tế thần
Chương 20: Thần vứt bỏ
Chương 21: Chế tác phiêu du, đại hỏa đốt rừng
Chương 22: Bắt cá
Chương 23: Lá cây thất bại
Chương 24: Lại gặp đại đạo lực lượng!
Chương 25: Một mét thiên hoa loạn trụy?
Chương 26: Thứ nhất ngọn đèn lửa
Chương 27: Da bày tỏ
Chương 28: Tuyết rơi
Chương 29: Giữa sinh tử có đại khủng bố
Chương 30: Thiên Đạo biến thiên, không có khe hở áo trời
Chương 31: Nghìn lần đại đạo lực lượng
Chương 32: Tiểu băng hà kỷ nguyên
Chương 33: Bạch Trạch
Chương 34: Chúc mừng ngài bắt được một con dị thú Bạch Trạch
Chương 35: Trở về
Chương 36: Bị hầu tử cho khinh bỉ
Chương 37: Giết chóc trọng khí, huyết hồng thiên hoa
Chương 38: Luôn có điêu dân muốn kế thừa trẫm di sản!
Chương 39: Đạo đức chân chương, đại đạo gia trì
Chương 40: Câu cá
Chương 41: Bạch Trạch nói chuyện
Chương 42: Thảo Hoàn Đan
Chương 43: Nhập đại hoang
Chương 44: Trộm lấy
Chương 45: Thọ hai ngàn
Chương 46: Sấm mùa xuân nổ vang
Chương 47: Cái gùi
Chương 48: Nung gốm sứ
Chương 49: Thắt dây tính ngày, bộ lạc tương lai
Chương 50: Thời gian bản nguyên