Chương 1: Biến mất tân nương (Quyển 1)
Chương 2: Ác khuyển (1)
Chương 3: Ác khuyển (2)
Chương 4: Vạn Chính (1)
Chương 5: Vạn Chính (2)
Chương 6: Rèn luyện
Chương 7: Người xứ khác
Chương 8: Theo dõi
Chương 9: Gặp quỷ (1)
Chương 10: Gặp quỷ (2)
Chương 11: Gặp quỷ (3)
Chương 12: Gặp quỷ (4)
Chương 13: Đêm tối thăm dò (1)
Chương 14: Đêm tối thăm dò (2)
Chương 15: Lang Sơn (1)
Chương 16: Lang Sơn (2)
Chương 17: Ngươi không có muội muội (1)
Chương 18: Ngươi không có muội muội (2)
Chương 19: Kinh khủng Đan Thiên Nhất
Chương 20: Kinh khủng Đan Thiên Nhất (2)
Chương 21: Nguyền rủa
Chương 22: Thổ lộ
Chương 23: Bách quỷ dạ hành yến
Chương 24: Hoa Hạo sinh nhật (1)
Chương 25: Hoa Hạo sinh nhật (2)
Chương 26: Bảo vật xuất thế (1)
Chương 27: Bảo vật xuất thế (2)
Chương 28: 10 thế lực lớn (1)
Chương 29: 10 thế lực lớn (2)
Chương 30: 10 thế lực lớn (3)
Chương 31: Tìm tới Trần Duyệt (1)
Chương 32: Tìm tới Trần Duyệt (2)
Chương 33: Đoạt bảo (1)
Chương 34: Đoạt bảo (2)
Chương 35: Quỷ tộc cùng thi loại (1)
Chương 36: Quỷ tộc cùng thi loại (2)
Chương 37: Trở về từ cõi chết (1)
Chương 38: Trở về từ cõi chết (2)
Chương 39: Tô Thiên (1)
Chương 40: Tô Thiên (2)
Chương 41: Mở cửa (1)
Chương 42: Mở cửa (2)
Chương 43: Đại họa trong đầu (1)
Chương 44: Đại họa trong đầu (2)
Chương 45: Tình thương của cha (1)
Chương 46: Tình thương của cha (2)
Chương 47: Bại lộ (1)
Chương 48: Bại lộ (2)
Chương 49: Sát phạt quả đoán (1)
Chương 50: Sát phạt quả đoán (2)