Chương 1: Một bước sau đó, thay đổi nhân gian
Chương 2: Kiếm Tù cốc
Chương 3: Thiên Mạch Lôi Âm, tám mạch sơ khai
Chương 4: Sát kiếp lên
Chương 5: Nguồn gốc thiên cơ, Thanh Tiêu Lôi pháp
Chương 6: Lòng đố kị quấy phá, Tử Kiếm Phần mở
Chương 7: Đệ tử tụ họp, Kiếm Tù thương nghị
Chương 8: Một câu nói phá thiên cơ
Chương 9: Nhất ẩm nhất trác, Trấn Nhạc Tiên Cung
Chương 10: Đòn gánh, gánh nước, qua cốc
Chương 11: Bảo hộ quyền lực
Chương 12: Một lá che mắt mà không thấy Thái Sơn
Chương 13: Lừa gạt ngôn ngữ
Chương 14: Tĩnh Tâm Đạo bên trên thoát phàm thai (thượng)
Chương 15: Tĩnh Tâm Đạo bên trên thoát phàm thai (hạ)
Chương 16: Chấp niệm như tiêu, dùng cái gì cầu đạo
Chương 17: Quỳ Ngưu tam chấn tru ma đầu
Chương 18: Tạm ly chân cảnh, đến lăn lộn trần tục
Chương 19: Chân truyền định tọa, huyền quang gia thân
Chương 20: Sửa đúc binh khí, Phong mạch gây hấn
Chương 21: Thanh Tiêu luyện cốt tẩy tượng đoạt quẻ
Chương 22: Một ngày chín cốt, nhập đạo thệ ngôn
Chương 23: Hoa cái diệu thế, Bát Quái bắt đầu ra
Chương 24: Đạo không truyền không phải người, pháp không truyền sáu tai
Chương 25: Đúc binh ước hẹn, Vô Hận Vô Hối
Chương 26: Đại xảo bất công, Nhân Tiên bố pháp
Chương 27: Lôi Hỏa đấu pháp, Tạo Hóa thần binh (thượng)
Chương 28: Lôi Hỏa đấu pháp, Tạo Hóa thần binh (trung)
Chương 29: Lôi Hỏa đấu pháp, Tạo Hóa thần binh (hạ)
Chương 30: Đại Ngụy tế thiên, Tứ Hải mở rộng
Chương 31: Người bất tiện tử, nhữ từ tiện kỳ
Chương 32: Thái Hoa tiểu Tiên, Mạnh Khương Mạnh Tuân
Chương 33: Lạc Lương thành ngoại Mạnh Khương nghênh tiên, Bạch Long quán phía trước Mạnh Tuân thỉnh rồng
Chương 34: Chân Nhân đề điểm, Mạnh Tuân ngộ đạo
Chương 35: Thái Hoa sơn thất tiên hạ phàm, phụng thiên đạo Ma Nhân chặn đường
Chương 36: Đại kiếp thời gian tiên môn nhập ma, Ngụy đô bên ngoài lục tặc muốn động
Chương 37: Quỷ nhân ẩn ma cao một thước, bốn mắt đối đạo cao một trượng
Chương 38: Tế Thiên Đài Ngụy Vương tụng từ, phàm trần bên trong quần ma loạn vũ
Chương 39: Ngũ quỷ kéo đường nhân hố ma, thần phiên chấn độ hồn gặp nạn
Chương 40: Tụ Ma Kỳ Lạc Nhật Dung Kim, thiên nhãn theo quỷ nhân hiện hình
Chương 41: Trảm quỷ nhân Mục Tầm Nhạn tổn thương, chôn Mộc Lôi bắt rùa trong hũ
Chương 42: Lấy tế khí Di Hoa Tiếp Mộc, tứ tiên lâm Phong Vũ Lôi Vân
Chương 43: Khởi Thiên Thời Tứ Tượng trấn ma, Hoàng Hôn địa Ma Nhân tự chém
Chương 44: Thiên nhân Long Tam Khí cuối cùng thành, Xá Phong lệnh đều có so đo
Chương 45: Công đức khí Thiên Quẻ sơ khai, đế vương Nặc U Hải thành linh
Chương 46: U Lê hải Thiên Tôn độ người, hỏi chấp niệm trở lại quê hương nơi nào
Chương 47: Hoàng Hắc nhị thần đều tới, chấp thiên ý hàng ma quy sơn
Chương 48: Nhân sinh lộ đi ngược dòng nước, kiếp nạn khởi Cửu Huyền thất ma
Chương 49: Nhân duyên đoạn đạo pháp tự nhiên, sinh tử thuyết Tiên điện thủ binh
Chương 50: Tung binh pháp Tiên Binh Thần Soái, Tam Thanh tướng sẵn có cổ tùng