Chương 1: Kẻ ngu si thiếu gia
Chương 2: Khống chế một tổ con kiến
Chương 3: Kinh nghiệm sinh trưởng tốt, mở ra thương thành
Chương 4: Khát máu bầy sói
Chương 5: Đại tướng quân Ngạo Bát Mã
Chương 6: Hậu táng
Chương 7: Con kiến dọn nhà
Chương 8: Chiến đấu khốc liệt
Chương 9: Tiền nào đồ nấy
Chương 10: Thôn phệ Thổ Lang
Chương 11: Một hồi thi đấu
Chương 12: Tuyển trạch địa bàn
Chương 13: Lập uy
Chương 14: Cà rốt và cây gậy
Chương 15: Cảm giác cấp bách
Chương 16: Càn quét hang chuột
Chương 17: Phệ nhân chi tâm
Chương 18: Đại quân mới thành lập
Chương 19: Mới kỹ năng
Chương 20: Khắc tinh uy hiếp
Chương 21: Bạo binh mới mạch suy nghĩ
Chương 22: Thôn phệ Hùng Xám
Chương 23: Không bằng cầm thú
Chương 24: Tư chất bất phàm
Chương 25: Con chuột báo thù giả
Chương 26: Đàn kiến trí tuệ
Chương 27: Thuần hóa hành quân kiến đại quân
Chương 28: Con kiến nuốt voi
Chương 29: Sự tình ra kỳ quặc
Chương 30: Bãi tha ma
Chương 31: Ăn Tử Thi con chuột
Chương 32: Đánh chết Thử Vương (! ! ! )
Chương 33: Kiểm tra con kiến thuộc tính
Chương 34: Phục tùng Quỷ Châm Du Kiến
Chương 35: Tao ngộ Goblin
Chương 36: Goblin lột da bộ lạc
Chương 37: Khu động nghìn vạn đàn kiến
Chương 38: Thảm thiết chiến đấu
Chương 39: Goblin tướng quân Hume
Chương 40: Đáng sợ thuộc tính
Chương 41: Rộng lượng tín ngưỡng chi lực (! )
Chương 42: Nham hệ ma pháp
Chương 43: Thú nhân sơn tặc
Chương 44: Man Ngưu cá sấu đàn
Chương 45: Bạo tạc thức phát triển
Chương 46: Không có thành ý song phương
Chương 47: Châu Chấu Đại Đế
Chương 48: Chủ sử sau màn
Chương 49: Cự nhân cùng Behemoth
Chương 50: Đột nhiên tập kích

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI