Chương 1: Kiếp trước kiếp này
Chương 2: Tự cứu (1)
Chương 3: Tự cứu (2)
Chương 4: Lân Vương phủ (1)
Chương 5: Lân Vương phủ (2)
Chương 7: Khách không mời mà đến (1)
Chương 9: Khách không mời mà đến (3)
Chương 11: Tập kích
Chương 12: Bị ghét bỏ (1)
Chương 13: Bị ghét bỏ (2)
Chương 15: Gia gia (1)
Chương 16: Tiểu Bạch Liên (1)
Chương 17: Tiểu Bạch Liên (2)
Chương 19: Tiểu Bạch Liên (4)
Chương 20: Toàn thân đều là bảo (1)
Chương 21: Toàn thân đều là bảo (2)
Chương 23: Độc phát (1)
Chương 25: Độc phát (3)
Chương 27: Diệu thủ hồi xuân (1)
Chương 29: Diệu thủ hồi xuân (3)
Chương 31: Thế ngoại cao nhân (1)
Chương 33: Thế ngoại cao nhân (3)
Chương 35: Biến hóa (1)
Chương 37: Biến hóa (3)
Chương 39: Triều đình (2)
Chương 40: Quỷ thị (1)
Chương 41: Quỷ thị (2)
Chương 43: Phá thư (1)
Chương 45: Phá thư (3)
Chương 46: Oan gia ngõ hẹp (1)
Chương 47: Oan gia ngõ hẹp (2)
Chương 49: Liên hoàn vả mặt (1)
Chương 51: Liên hoàn vả mặt (3)
Chương 52: Theo dõi (1)
Chương 53: Theo dõi (2)
Chương 54: Quỷ dị công pháp (1)
Chương 55: Quỷ dị công pháp (2)
Chương 56: Tiệc mừng thọ (1)
Chương 57: Tiệc mừng thọ (2)
Chương 59: Lâm Uyên Điện (1)
Chương 61: Lâm Uyên Điện (3)
Chương 63: Lâm Uyên Điện (5)
Chương 65: Thái Tử (1)
Chương 67: Thái Tử (3)
Chương 69: Chung tình (1)
Chương 71: Chung tình (3)
Chương 72: Ngọc dịch quỳnh tương (1)
Chương 73: Ngọc dịch quỳnh tương (2)
Chương 75: Đồn đãi vớ vẩn (1)
Chương 77: Chớ có phiền ta (1)