Chương 1: Không có giá trị
Chương 2: Long Hồn Đế Tâm
Chương 3: Thoát thai hoán cốt
Chương 4: Vui lòng phụng bồi
Chương 5: Áo đen đặc sứ
Chương 6: 9 đạo tơ tằm
Chương 7: Hắn gọi Trầm Hạo
Chương 8: Đo lại tư chất
Chương 9: Đi vào đường tắt
Chương 10: Trong động liệu thương
Chương 11: Trộm lấy suối nước
Chương 12: Tiểu địa linh chồn
Chương 13: Bầy sói tập kích
Chương 14: Băng long chi Hồn
Chương 15: Băng hệ thể chất
Chương 16: Đồng bệnh tương liên
Chương 17: Phá lệ khảo hạch
Chương 18: Gần như không tồn tại
Chương 19: 521 phòng
Chương 20: Lấy ít đánh nhiều
Chương 21: Giết gà dọa khỉ
Chương 22: Sáng chói ngôi sao
Chương 23: Sảnh ăn chịu nhục
Chương 24: Tấn cấp Thối Thể
Chương 25: Như ngươi mong muốn
Chương 26: Man ngưu Đan Bá
Chương 27: Vũ kỹ Toái Chỉ
Chương 28: Có chơi có chịu
Chương 29: Đan gia Đan Băng
Chương 30: Nam sinh công địch
Chương 31: Định ra chiến ước
Chương 32: Giang hồ tái kiến
Chương 33: Băng Tâm Ngưng Quyết
Chương 34: Liên tiếp đột phá
Chương 35: Ngoại biên tiểu đội
Chương 36: Rung động toàn trường
Chương 37: Quyết đấu thời điểm
Chương 38: Bảng Hoa Nhược Lan
Chương 39: Thánh phẩm Liên Nguyệt
Chương 40: Thôi diễn thân pháp
Chương 41: Hiện học hiện dùng
Chương 42: Ai là đồ bỏ đi
Chương 43: Thần phẩm tư chất
Chương 44: Hoàn toàn mới sinh hoạt
Chương 45: Quy Nguyên cường giả
Chương 46: Kiếm đạo một thức
Chương 47: Cực hạn lĩnh ngộ
Chương 48: Chống lại thất trọng
Chương 49: Dã ngoại lịch luyện
Chương 50: Cô độc kiếm khách

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI