Chương 1: Cổ Mộc
Chương 3: Cái bô cùng dược lô
Chương 5: Giận đánh nhị thiếu
Chương 7: Mộc trận giám sát
Chương 9: Lên đường bình an
Chương 11: Trúng độc
Chương 13: Trảm Long trại
Chương 15: Phá rồi lại lập
Chương 17: Cổ Mộc ý nghĩ
Chương 19: Bạch anh thụ
Chương 21: Cực hạn chạy trốn
Chương 23: Con của hắn
Chương 25: Hổ Khiếu Quyền pháp
Chương 27: Dùng hổ luyện quyền
Chương 29: Thiếu nữ thần bí
Chương 31: Táng Long sơn cấm địa
Chương 33: Tuyệt thế thần y
Chương 35: Long gia hậu duệ
Chương 37: Thẩm Thiên Hành ca ca
Chương 39: Tấn cấp
Chương 41: Hoàng Cát Khô Lâu
Chương 43: Võ phong
Chương 45: Ta dám
Chương 47: Băng Địa Tuyết Viên
Chương 49: Một giấc mộng
Chương 51: Táng
Chương 53: Long chi huyễn cảnh (trung)
Chương 55: Tâm tưởng sự thành
Chương 57: Đối chiến Kiếm Phong
Chương 59: Truyền thừa
Chương 61: Huyễn cảnh sụp đổ (hạ)
Chương 63: Đan dược điển
Chương 65: Cổ Sơn
Chương 67: Vẫn là tuổi còn rất trẻ
Chương 69: Đã nói xong một chiêu đâu
Chương 71: Thu hoạch tương đối khá
Chương 73: Hỉ thước lâm môn
Chương 75: Tứ đại công tử
Chương 77: Đổ bàn biến hóa
Chương 79: Hóa hư thành thực
Chương 81: Miểu sát
Chương 83: Hợp tác
Chương 85: Đàm phán
Chương 87: Thổ mộc song dung
Chương 89: Giả Nguyên Đan
Chương 91: Chúng ta đi theo ngươi
Chương 93: Rượu ngon giai nhân
Chương 95: Chẩn bệnh
Chương 97: Tan hỏa
Chương 99: Luyện hóa