Chương 1: Nhiếp Thiên
Chương 2: Quyết đấu
Chương 3: Đan điền phá phong
Chương 4: Chân tướng
Chương 5: Vũ Liệt chết
Chương 6: Nhiếp Vô Song chi tử
Chương 7: Phần Thiên nhận chủ
Chương 8: Lửa giận của Nhiếp Thiên
Chương 9: Tự giết lẫn nhau
Chương 10: Trác Bất Phàm
Chương 11: Trác Hân Nhiên
Chương 12: Âm mưu
Chương 13: Mười hơi thở, chết
Chương 14: Ô Mông tuyệt cốc
Chương 15: Thiết cốt nhu tình
Chương 16: Phá rồi lại lập, thành tựu Vô Thượng Huyền Thể
Chương 17: Chiến Độc Long thần tướng
Chương 18: Hoài niệm cố nhân
Chương 19: Cầu Nại Hà
Chương 20: Thần bí gương mặt
Chương 21: Chiến bạch sắc khô lâu
Chương 22: Dữ dội động địa
Chương 23: Gả cho không xuất giá
Chương 24: Mạc Khuynh Thành
Chương 25: Người trong bức họa
Chương 26: Thân thế
Chương 27: Phần Thiên châu
Chương 28: Nhiếp Vô Song tái hiện
Chương 29: Khuynh thành bảo tiêu
Chương 30: Liệt diễm chi uy
Chương 31: Gặp lại Phong Bất Bình
Chương 32: Huyết Hồng Ngọc bội
Chương 33: Báo danh phong ba
Chương 34: Thương lượng cửa sau
Chương 35: Tông chủ lệnh bài
Chương 36: Âu Dương Tiêu Vân
Chương 37: Lộ Nhân Giáp
Chương 38: Chuyện xưa nhắc lại
Chương 39: Khảo hạch bắt đầu
Chương 40: Trịnh Đạo
Chương 41: Đại chiến Cửu Đầu huyết giao
Chương 42: Chém giết Cửu Đầu huyết giao
Chương 43: Trao đổi la bàn
Chương 44: Tầng 72 đoạn thang trời
Chương 45: Phong mang tất lộ
Chương 46: Thiên địa xu thế
Chương 47: Vạn chúng chú mục mập mạp
Chương 48: Sư tỷ?
Chương 49: Cuộc chiến sinh tử
Chương 50: Lưng đeo trường kiếm kỳ quái thiếu niên