Chương 1: Cuồng Long Ngạo Thiên 1
Chương 2: Cuồng Long Ngạo Thiên 2
Chương 3: Cuồng Long Ngạo Thiên 3
Chương 4: Cuồng Long Ngạo Thiên 4
Chương 5: Cuồng Long Ngạo Thiên 5
Chương 6: Cuồng Long Ngạo Thiên 6
Chương 7: Cuồng Long Ngạo Thiên 7
Chương 8: Cuồng Long Ngạo Thiên 8
Chương 9: Cuồng Long Ngạo Thiên 9
Chương 10: Cuồng Long Ngạo Thiên 10
Chương 11: Cuồng Long Ngạo Thiên 11
Chương 12: Cuồng Long Ngạo Thiên 12
Chương 13: Cuồng Long Ngạo Thiên 13 (bổ xong)
Chương 14: Cuồng Long Ngạo Thiên 14
Chương 15: Cuồng Long Ngạo Thiên 15
Chương 16: Cuồng Long Ngạo Thiên 16
Chương 17: Cuồng Long Ngạo Thiên 17
Chương 18: Cuồng Long Ngạo Thiên 18 (bổ xong)
Chương 19: Cuồng Long Ngạo Thiên 19
Chương 20: Cuồng Long Ngạo Thiên 20
Chương 21: Cuồng Long Ngạo Thiên 21
Chương 22: Cuồng Long Ngạo Thiên 22
Chương 23: Cuồng Long Ngạo Thiên 23
Chương 24: Cuồng Long Ngạo Thiên 24
Chương 25: Cuồng Long Ngạo Thiên 25
Chương 26: Cuồng Long Ngạo Thiên 26
Chương 27: Cuồng Long Ngạo Thiên 27
Chương 28: Cuồng Long Ngạo Thiên 28
Chương 29: Cuồng Long Ngạo Thiên 29
Chương 30: Cuồng Long Ngạo Thiên 30
Chương 31: Cuồng Long Ngạo Thiên 31
Chương 32: Cuồng Long Ngạo Thiên 32
Chương 33: Cuồng Long Ngạo Thiên 33
Chương 34: Cuồng Long Ngạo Thiên 34
Chương 35: Cuồng Long Ngạo Thiên 35
Chương 36: Canh ba xác nhập
Chương 37: Thế giới hiện thực 2
Chương 38: Thần thánh ma pháp sư 1
Chương 39: Thần thánh ma pháp sư 2
Chương 40: Thần thánh ma pháp sư 3
Chương 41: Thần thánh ma pháp sư 4
Chương 42: Thần thánh ma pháp sư 5
Chương 43: Thần thánh ma pháp sư 6
Chương 44: Thần thánh ma pháp sư 7
Chương 45: Luôn là bị nam chủ công lược xuyên qua hằng ngày [ mau xuyên ] Chương 45
Chương 46: Thần thánh ma pháp sư 9
Chương 47: Thần thánh ma pháp sư 10
Chương 48: Thần thánh ma pháp sư 11
Chương 49: Thần thánh ma pháp sư 12
Chương 50: Thần thánh ma pháp sư 13