Hồng Hoang Chi Hồng Vân Đại Đạo - Vô Lượng Tiểu Quang

Hồng Hoang Chi Hồng Vân Đại Đạo

"Ta chính là Hồng Vân, tựu muốn hỏi một câu, người hiền lành nên bị khi phụ sỉ nhục, nên vẫn lạc sao?"

Một cái người hiền lành chuyển biến bụng hắc nam thôn phệ Hồng Hoang con đường trải qua... ... .

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Quyển 1 - Chương 1: Hồng Hoang mới bắt đầu, chuyển sinh Hồng Vân
Chương 2: Ngũ Hành bổn nguyên, tu hành chi đạo
Chương 3: Ma Thần phân thân, tam tộc lập
Chương 4: Hồng Vân hóa hình, làm phép đồng tử
Chương 5: Đến Bất Chu sơn, Bàn Cổ uy áp
Chương 6: Đến Đại La, Tiên Thiên trận pháp
Chương 7: Cửu Cửu Tạo Hóa Tiên Trúc
Chương 8: Thiên Chi Cực, Khí Vận Chi Long, hai đóa đài sen
Chương 9: Luyện hóa Khí Vận Kim Long, thu Thập Nhị Phẩm Tịnh Thế Bạch Liên
Chương 10: Ngũ Hành nhập kiếp, Hồng Vân gặp Trấn Nguyên
Chương 11: Mười đại Tiên Thiên Linh Căn, Nhân Sâm Quả
Chương 12: Ngũ Trang Quan luận đạo, thần thông chứng đạo chi pháp
Chương 13: Long tộc Thiên Long
Chương 14: Ngũ Hành Chiến Thể VS Long tộc chân thân
Chương 15: Bí pháp lui địch, rút đi hỏa chi tinh khí
Chương 16: Có đồ Lương Thần
Chương 17: Đông Hải có Bồng Lai, đạo trường chi địa
Chương 18: Kinh hiện Hoàng Trung Lý
Chương 19: Hồng Vân diễn giải, vạn tiên triều bái
Chương 20: Đại kiếp tiến đến trước giờ
Chương 21: Ma tộc hiện, tam tộc mầm tai vạ khởi
Chương 22: Chiến! Chiến! Chiến!
Chương 23: Tam tộc bại vong, rời khỏi Hồng Hoang
Chương 24: Tiên Thiên Chí Bảo Thí Thần Thương
Chương 25: Bốn thánh phạt La Hầu
Chương 26: Bốn thánh nhập Tru Tiên Kiếm Trận
Chương 27: Âm Dương tổn hại, Ngũ Hành ra
Chương 28: Tru Tiên Kiếm Trận phá, La Hầu tự bạo
Chương 29: Lượng kiếp chấm dứt, Vô Lượng công đức
Chương 30: Lượng kiếp về sau, Lương Thần đột phá
Quyển 1 - Chương 31: Hồng Hoang một Nguyên hội, Tiên Thiên đại thần đều xuất thế
Chương 32: Hồng Quân thành thánh
Chương 33: Tề tụ Tử Tiêu Cung
Chương 34: Cửa cung bên ngoài, 3000 trong Tử Tiêu Cung khách
Chương 35: Mười hai Tổ Vu, Bàn Cổ Tam Thanh, Tử Tiêu Cung khai
Chương 36: Tây Phương tổ hai người, Tử Tiêu Cung khóc tang, Hồng Vân nhượng thánh vị
Chương 37: Chuẩn Đề lại mưu vị trí, Côn Bằng biệt khuất
Chương 38: Hồng Vân bất khuất, Hồng Quân diễn giải
Chương 39: Một giảng ngàn năm, Hồng Vân hồi đảo
Chương 40: Hồng Vân vi huynh, Trấn Nguyên vi đệ
Chương 41: Đế Tuấn Thái Nhất chi mưu
Chương 42: Yêu tộc lập, Hồng Vân ra Bồng Lai
Chương 43: Đốn ngộ, Hồng Vân nộ, thần quyền ra
Chương 44: Bảo vật xuất thế, đại năng tề tụ
Chương 45: Sinh Tử Bộ, Phán Quan Bút
Chương 46: Thu lưỡng bảo, Nguyên Thủy ác Hồng Vân
Chương 47: Hậu Thổ chiến Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn ra tay
Chương 48: Hậu Thổ bị nguy, mười hai Tổ Vu tề tụ
Chương 49: Tiếp Dẫn Chuẩn Đề bại lui, mười hai Tổ Vu cậy mạnh
Chương 50: Hồng Mông Lượng Thiên Thước