Chương 1: Lam Tinh
Chương 2: Vào trò chơi
Chương 3: Bước đầu sinh hoạt
Chương 4: Rèn luyện thể lực
Chương 5: Tu luyện kỹ năng
Chương 6: Kỹ năng thăng cấp
Chương 7: Tiến bộ vượt bậc
Chương 8: Cấp bậc sức mạnh
Chương 9: Chiến đấu và tăng lên
Chương 10: Lực chiến thăng cấp trung sĩ
Chương 11: Ám và lục thức
Chương 12: Kỹ năng thăng cấp và tinh thần bình cảnh
Chương 13: Quái ưng
Chương 14: Cấm
Chương 15: Đảo
Chương 16: Mưa
Chương 17: Kỹ năng thăng cấp
Chương 18: Khai phá và chuẩn bị chiến đấu
Chương 19: Chiến đấu (1)
Chương 20: Chiến thắng
Chương 21: Cây và Thôn
Chương 22: Edgar
Chương 23: Vô danh đảo và thiên phú chủng tộc
Chương 24: Bái sư
Chương 25: Thông báo và kỹ năng mới
Chương 26: Thành tựu điểm diệu dụng
Chương 27: Hái dược, trang bị
Chương 28: Một năm
Chương 29: Phương thuốc cải tiến
Chương 30: Thôn thực lực
Chương 31: Mưu đồ của Lâm
Chương 32: Họp thôn
Chương 33: Họp thôn (2)
Chương 34: Kỹ năng thăng cấp
Chương 35: Trái cây khai phá
Chương 36: Khai phá trái cây (2)
Chương 37: Sáng tạo kỹ năng
Chương 38: Thực lực tiến nhanh
Chương 39: Quy tắc thi đấu
Chương 40: Thi đấu (1)
Chương 41: Thi đấu (2)
Chương 42: Thi đấu (3)
Chương 43: Thi đấu (4)
Chương 44: Thi đấu (5)
Chương 45: Thi đấu (6)
Chương 46: Thi đấu (7)
Chương 47: Thi đấu (8)
Chương 48: Thi đấu (9)
Chương 49: Thi đấu (10)
Chương 50: Thi đấu (11)