Quyển 1 - Chương 1: Năm năm kiên trì
Chương 2: Nảy sinh
Chương 3: Khốn Long Thăng Thiên Trụ
Chương 4: Long lực thông huyền quan
Chương 5: Gặp một lần đánh một lần
Chương 6: Tinh luyện nguyên lực
Chương 7: Tiểu Thảo
Chương 8: Trong huyết dịch sức mạnh
Chương 9: Bách Bảo các
Chương 10: Đạo thứ ba Long lực
Chương 11: Tiếu Nguyệt
Chương 12: Thạch nham bảng
Chương 13: Ăn trộm
Chương 14: Phá thiên chỉ
Chương 15: Muốn phi đao, không cửa
Chương 16: Đan văn
Chương 17: Ngươi cho ít đi
Chương 18: Thượng phẩm pháp khí
Chương 19: Lãnh gia huynh muội
Chương 20: Chân nguyên đan
Chương 21: Cấp ba thầy luyện đan
Chương 22: Diệp Trường Sinh
Chương 23: Vì sao phải quỳ?
Chương 24: Phá trận thương pháp
Chương 25: Diệp Mạc thủ đoạn
Chương 26: Buổi đấu giá
Chương 27: Man tộc
Chương 28: Thanh quang kiếm
Chương 29: Huyết hồng sắc thương đầu
Chương 30: Giao dịch
Chương 31: Hắc nham mộc thương can
Chương 32: Nhân đạo bất công
Chương 33: Máu nhuộm vũ các
Chương 34: Hà là thiên tài?
Chương 35: Phong ấn đan điền
Chương 36: Nhân họa đắc phúc, hoạn nạn chân tình
Chương 37: Độc chú
Chương 38: Dạ tập
Chương 39: Lau sạch sẽ cái cổ
Chương 40: Động thân
Chương 41: U minh sơn cốc
Chương 42: Phong Lang vương
Chương 43: Tạo Khí cảnh một tầng
Chương 44: Long chiến vu dã
Chương 45: Đại lễ
Chương 46: Sát khí sơn động
Chương 47: Ngũ hành công pháp
Chương 48: Thần bí Tiểu la lỵ
Chương 49: Bán thần cấp phù linh
Chương 50: Thực lực tăng mạnh