Quyển 1 - Chương 1: Núi mưa có khách từ xa
Quyển 1 - Chương 2: Công tử trời sinh sơ cuồng
Quyển 1 - Chương 3: Xem phổ nghi ngờ ngầm sinh
Quyển 1 - Chương 4: Thử giải dị triệu tại sao
Quyển 1 - Chương 5: Khua môi múa mép trợ giúp
Quyển 1 - Chương 6: Gặp khó chim rừng các bay
Quyển 1 - Chương 7: Điều khiển bàn tay ở giữa
Quyển 1 - Chương 8: Hồn xiêu phách lạc tố nguyên
Quyển 1 - Chương 9: Đêm dài phong ba không thôi
Quyển 1 - Chương 10: Đồ cùng chủy thủ cuối cùng gặp
Quyển 1 - Chương 11: Phong Môi lưu lạc Thiên Nhai
Quyển 1 - Chương 12: Nguyệt dạ kiếm quang bôn lang
Quyển 1 - Chương 13: Viên đề trại lâu tiên huyết
Quyển 1 - Chương 14: Đăng đàn huyết tế thiền minh (thượng)
Quyển 1 - Chương 15: Đăng đàn huyết tế thiền minh (hạ)
Quyển 1 - Chương 16: Thần thương thiệt kiếm thắng binh
Quyển 1 - Chương 17: Bi thương anh hùng cô đơn
Quyển 1 - Chương 18: Cá lọt lưới khó đợi
Quyển 1 - Chương 19: Giữa thiên địa đi xa khách
Quyển 1 - Chương 20: Bỉ tử ninh chiết phất loan
Quyển 2 - Chương 1: Con đường phía trước mưa gió mịt mù
Quyển 2 - Chương 2: Thả câu cũng cá cũng người
Quyển 2 - Chương 3: Hạ Thiền Cấp Dưỡng Bí Thuật
Quyển 2 - Chương 4: Quái ban thưởng phạt mao tẩy tủy
Quyển 2 - Chương 5: Này chí cầm kiếm vĩnh thắng
Quyển 2 - Chương 6: Mộng bươm bướm như huyễn
Quyển 2 - Chương 7: Con ếch cua ăn lá thiện ngôn
Quyển 2 - Chương 8: Dưới miếu Sơn Thần trong núi hoang
Quyển 2 - Chương 9: Đạo thống tranh chấp vô tình
Quyển 2 - Chương 10: Mạch nước ngầm nổi lên cuồn cuộn
Quyển 2 - Chương 11: Kỳ thuật giao đấu dị pháp
Quyển 2 - Chương 12: Mưa gió thay đổi thất thường
Quyển 2 - Chương 13: Ngẩng đầu khang huyết chính nhiệt
Quyển 2 - Chương 14: Tồi Khô Lạp Thủ tìm Một
Quyển 2 - Chương 15: Lên cao không cần cúi đầu
Quyển 2 - Chương 16: Quyền Kiếm giao kích
Quyển 2 - Chương 17: Khóc cười ứng không chỗ ở
Quyển 2 - Chương 18: Khổ làm người khác áo cưới
Quyển 2 - Chương 19: Đầu cơ kiếm lợi
Quyển 2 - Chương 20: Khổ cực chờ đợi dê béo không đến
Quyển 2 - Chương 21: Búng tay hôi phi yên diệt
Quyển 3 - Chương 1: Đường bỏ mạng Tể Dương Tập
Quyển 3 - Chương 2: Tì bà ám thất thơm ngát
Quyển 3 - Chương 3: Mịt mờ Đôn Hoàng chuyện xưa
Quyển 3 - Chương 4: Sân vườn lén lút truyền đạo
Quyển 3 - Chương 5: Năm đó mật ước giấu đồ
Quyển 3 - Chương 6: Kỵ binh vây viện sinh sóng
Quyển 3 - Chương 7: Quyết chiến phố dài phá quan
Quyển 3 - Chương 8: Xâm nhập địch tổ địa quật
Quyển 3 - Chương 9: Ngươi lừa ta gạt lẫn nhau tính toán