Chương 1: Núi mưa có khách từ xa
Chương 2: Công tử trời sinh sơ cuồng
Chương 3: Xem phổ nghi ngờ ngầm sinh
Chương 4: Thử giải dị triệu tại sao
Chương 5: Khua môi múa mép trợ giúp
Chương 6: Gặp khó chim rừng các bay
Chương 7: Điều khiển bàn tay ở giữa
Chương 8: Hồn xiêu phách lạc tố nguyên
Chương 9: Đêm dài phong ba không thôi
Chương 10: Đồ cùng chủy thủ cuối cùng gặp
Chương 11: Phong Môi lưu lạc Thiên Nhai
Chương 12: Nguyệt dạ kiếm quang bôn lang
Chương 13: Viên đề trại lâu tiên huyết
Chương 14: Đăng đàn huyết tế thiền minh (thượng)
Chương 15: Đăng đàn huyết tế thiền minh (hạ)
Chương 16: Thần thương thiệt kiếm thắng binh
Chương 17: Bi thương anh hùng cô đơn
Chương 18: Cá lọt lưới khó đợi
Chương 19: Giữa thiên địa đi xa khách
Chương 20: Bỉ tử ninh chiết phất loan
Chương 1: Con đường phía trước mưa gió mịt mù
Chương 2: Thả câu cũng cá cũng người
Chương 3: Hạ Thiền Cấp Dưỡng Bí Thuật
Chương 4: Quái ban thưởng phạt mao tẩy tủy
Chương 5: Này chí cầm kiếm vĩnh thắng
Chương 6: Mộng bươm bướm như huyễn
Chương 7: Con ếch cua ăn lá thiện ngôn
Chương 8: Dưới miếu Sơn Thần trong núi hoang
Chương 9: Đạo thống tranh chấp vô tình
Chương 10: Mạch nước ngầm nổi lên cuồn cuộn
Chương 11: Kỳ thuật giao đấu dị pháp
Chương 12: Mưa gió thay đổi thất thường
Chương 13: Ngẩng đầu khang huyết chính nhiệt
Chương 14: Tồi Khô Lạp Thủ tìm Một
Chương 15: Lên cao không cần cúi đầu
Chương 16: Quyền Kiếm giao kích
Chương 17: Khóc cười ứng không chỗ ở
Chương 18: Khổ làm người khác áo cưới
Chương 19: Đầu cơ kiếm lợi
Chương 20: Khổ cực chờ đợi dê béo không đến
Chương 21: Búng tay hôi phi yên diệt
Chương 1: Đường bỏ mạng Tể Dương Tập
Chương 2: Tì bà ám thất thơm ngát
Chương 3: Mịt mờ Đôn Hoàng chuyện xưa
Chương 4: Sân vườn lén lút truyền đạo
Chương 5: Năm đó mật ước giấu đồ
Chương 6: Kỵ binh vây viện sinh sóng
Chương 7: Quyết chiến phố dài phá quan
Chương 8: Xâm nhập địch tổ địa quật
Chương 9: Ngươi lừa ta gạt lẫn nhau tính toán