Chương 1: Nhân tộc số phận
Chương 2: Tôn Kỳ
Chương 3: Ma giới
Chương 4: Học tập
Chương 5: Hồn nô
Chương 6: Rèn luyện
Chương 7: Mười năm
Chương 8: Chiến nô
Chương 9: Bạo Hồn đan
Chương 10: Thí luyện
Chương 11: Tiến sâu vào trong sơn mạch
Chương 12: Trở lên mạnh mẽ
Chương 13: Lễ hội đầu năm
Chương 14: Tham gia thí luyện tràng
Chương 15: Huyết hồ
Chương 16: Hạt giống cảm xúc
Chương 17: Thôn ma quyết
Chương 18: Xâm nhập Liên Vân sơn mạch
Chương 19: Dụ ma thú
Chương 20: Ma thú mộ cốt
Chương 21: Tam Sinh Tam Thế Cô
Chương 22: Thu nhập thảo dược
Chương 23: Long Đàm
Chương 24: Nguyệt tinh hoa
Chương 25: Trở về
Chương 26: Thành Hương Ba
Chương 27: Mộ cổ xuất thế
Chương 28: Triều Thiên Ca
Chương 29: Bảo vật hoa mắt
Chương 30: Viên đá thần bí
Chương 31: Phá trận
Chương 32: Ta là ai?
Chương 33: Ta là Tôn Kỳ
Chương 34: Trở về thành Thực Nguyệt
Chương 35: Thân phận hoàn hảo
Chương 36: Con đường khác
Chương 37: Đột phá cảnh giới
Chương 38: Luyện đan không dễ
Chương 39: Luyện đan không khó
Chương 40: Luôn có bọn đạo chích
Chương 41: Thiên tài luyện đan
Chương 42: Điệu thấp mà sống
Chương 43: Ăn cướp
Chương 44: Lần đầu luyện khí
Chương 45: Lần đầu tiên… thật muốn ói
Chương 46: Thương thuật
Chương 47: Hung Ma
Chương 48: Thương pháp tam chiêu
Chương 49: Huyền bí Thiên Linh
Chương 50: Tiến cấp