Chương 1: Thiếu niên Lăng Thiên
Chương 2: Lăng Phiêu Tuyết
Chương 3: Tuyệt vọng
Chương 4: thần bí hắc tháp
Chương 5: Đoạt xá?
Chương 6: Thoát ra
Chương 7: Thanh linh quả
Chương 8: Về nhà
Chương 9: Thi đấu trong tộc
Chương 10: Quyết tâm (1)
Chương 11: Quyết tâm (2)
Chương:
Chương:
Chương:
Chương 12: Chuẩn bị
Chương 13: Thi đấu trong tộc (2)
Chương 14: Tỉ thí trong tộc (3)
Chương 15: Tỉ thí trong tộc (4)
Chương 16: Tỉ thí trong tộc (5)
Chương 17: Vũ nhục
Chương 18: Chấn kinh
Chương 19: Chờ ta ba năm
Chương 20: Rời đi
Chương 21: Manh mối
Chương 22: Kinh hiện Giao Xà
Chương 23: Chiến Giao Xà
Chương 24: Liên tiếp đột phá
Chương 25: Tu luyện (1)
Chương 26: Tu luyện (2)
Chương 27: Mị Ảnh Tật Phong Báo
Chương 28: Trợ giúp
Chương 29: Nhật Nguyệt Đàm
Chương 30: Câu thông tiên bảo
Chương 31: Liên tiếp đột phá
Chương 32: Đột phá võ sĩ, Hắc Tháp tái hiện
Chương 33: Thiết Giáp Cương Nha
Chương 34: Thu phục
Chương 35: Mạc Lâm dong binh đoàn
Chương 36: Mạc Lâm dong binh đoàn (2)
Chương 37: Tức giận
Chương 38: Dung hợp
Chương 39: Võ Vương nguyên đan
Chương 40: Tuyệt thế đối chiến
Chương 41: Dụ sát hung thú
Chương 42: Tử Dương Kim Tâm Liên (1)
Chương 43: Tử Dương Kim Tâm Liên (2)
Chương 44: Đột phá Võ sư, Hắc Tháp mở ra
Chương 45: Ác Độc Chi Nhân
Chương 46: Hợp Hoan Tán
Chương 47: Hẹn ước