Chương 1: Ta là Nhất Giới đại sư
Chương 1: Ta Là Nhất Giới Đại Sư (Thượng)
Chương 2: Luân bàn Hệ Thống
Chương 2: Luân Bàn Hệ Thống (Thượng)
Chương 3: Kế Hoạch Phát Triển
Chương 4: Lão tử là phương trượng
Chương 4: Phương Trượng Chương 4
Chương 5: Phương Trượng Chương 5
Chương 5: Hòa thượng kể chuyện
Chương 6: Phương Trượng Chương 6
Chương 6: Người mới
Chương 7: Phương Trượng Chương 7
Chương 7: Hương hoa thịnh vượng
Chương 8: Phương Trượng Chương 8
Chương 8: Ai là gian thương?
Chương 9: Phương Trượng Chương 9
Chương 9: Bất ngờ
Chương 10: Phương Trượng Chương 10
Chương 10: Khởi công
Chương 11: Phương Trượng Chương 11
Chương 11: Hoàng Phi Hồng
Chương 12: Phương Trượng Chương 12
Chương 12: Trụ trì Pháp Vương tự
Chương 13: Phương Trượng Chương 13
Chương 13: Hồng hạnh chi đầu Xuân ý náo
Chương 14: Phương Trượng Chương 14
Chương 14: Thiền tâm tự nguyệt huýnh vô trần
Chương 15: Phương Trượng Chương 15
Chương 15: Chớ nên chém trật!
Chương 16: Phương Trượng Chương 16
Chương 16: Lần quay tháng Năm
Chương 17: Phương Trượng Chương 17
Chương 17: Kẻ thần bí ở hậu sơn
Chương 18: Phương Trượng Chương 18
Chương 18: Thần tích Vạn Phật tháp
Chương 19: Phương Trượng Chương 19
Chương 19: Phát động quần chúng
Chương 20: Phương Trượng Chương 20
Chương 20: Cẩm y nhân (Thượng)
Chương 21: Phương Trượng Chương 21
Chương 20: Cẩm y nhân (Hạ)
Chương 22: Phương Trượng Chương 22
Chương 21: Chiêu thu đệ tử
Chương 23: Phương Trượng Chương 23
Chương 22: Bảo vệ tôn nghiêm Thiếu Lâm ta (Thượng)
Chương 24: Phương Trượng Chương 24
Chương 22: Bảo vệ tôn nghiêm Thiếu Lâm ta (Hạ)
Chương 25: Phương Trượng Chương 25
Chương 23: Nhân sinh thất khổ (Thượng)
Chương 26: Phương Trượng Chương 26

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI