Ta Có Một Tòa Chư Thiên Vạn Giới Ngục Giam - Cô Đơn Địa Phi

Ta Có Một Tòa Chư Thiên Vạn Giới Ngục Giam

Ta có một tòa Chư Thiên Vạn Giới ngục giam , bất kỳ người nào bị nhốt vào, hết thảy năng lực đều là thuộc sở hữu của ta.

Tiêu Diệp bật hack nhân sinh đến đây mở ra.

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Chư Thiên Vạn Giới ngục giam
Chương 2: Giam giữ
Chương 3: Hung hiểm vạn phần
Chương 4: Cầu phú quý trong nguy hiểm
Chương 5: Não bổ
Chương 6: Một mẻ hốt gọn
Chương 7: Tu Chân giới!
Chương 8: Bí văn
Chương 9: Đi ra Vạn Ác thành
Chương 10: Lại trở về
Chương 11: Thân gia kinh người Hạ Thiên Âm
Chương 12: Thân mật
Chương 13: Tinh Thần thần thể
Chương 14: Ta thật là ngươi cha
Chương 15: Thi ngữ người
Chương 16: Chuột ngữ tìm người
Chương 17: Trảm Hồn
Chương 18: Độc giải
Chương 19: Nổ ra đến
Chương 20: Cửa đá
Chương 21: Im ỉm phát tài
Chương 22: Không đáng chú ý nhánh cây
Chương 23: Không đi đường thường
Chương 24: Trước cửa
Chương 25: Không hiểu gõ cửa sao?
Chương 26: Xích Hoàng tinh huyết
Chương 27: Tỷ muội song. . . Phi!
Chương 28: Phù thạch đường
Chương 29: Rơi xuống
Chương 30: Pháp phù chi uy
Chương 31: Được truyền thừa
Chương 32: Tổ Vu luyện thể thuật
Chương 33: Tạm rời
Chương 34: Về Hỏa Hầu thành
Chương 35: Người nhà
Chương 36: Ta thành Tiên Thiên cảnh?
Chương 37: Lại hiểu lầm
Chương 38: Thật thành đại cao thủ
Chương 39: Danh chấn Hỏa Hầu thành
Chương 40: Lần nữa xác định
Chương 41: Xuất phát Mộc Ngưu thành
Chương 42: Gậy nhóm lửa
Chương 43: Cảm nhân tỷ lệ
Chương 44: Anh vợ?
Chương 45: Tiêu Diệp đến rồi!
Chương 46: Phản hố một tay
Chương 47: Một côn giây
Chương 48: Trần Bách nhượng bộ
Chương 49: Mười hai thành hội nghị, thăm dò
Chương 50: Làm lão thân cháu rể a

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI